دقرآنکریم ترجمې

تقریرونه

داسلام پنځه بناوي دوهمه برخه

داسلام  پنځه بناوي دوهمه برخه د شیخ عنایت الله الطایفي حفظه الله په غږ کې 

Read More »

دخلفاء راشدینو په هکله ویناوي

دخلفاء راشدینو په هکله وینا وي د شیخ عنایت الله الطائفي حفظه الله په غږ ...

Read More »